Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Tilsynsrapport

Seneste tilsynsstatus

Godkendt

Tilsynet vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Publiceret den

25-04-2019

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 12 - 18.

 

Konklusionen på de enkelte temaer i kvalitetsmodellen

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsyn Syd vurderer, at Vestbo understøtter borgernes potentialer i forhold til at borgerne indgår i relevante beskæftigtigelses tilbud. Borgerne indgår i mange forskellige former for aktivitets- og samværstilbud og borgerne finder deres beskæftigelse meningsfuld.

Socialtilsyn Syd vurderer tillige, at tilbuddet opstiller individuelle mål for borgernes tilbud, og der samarbejdes med beskæftigelsen i forhold til opfølgning af målene, så borgerne fortsat trives og profiterer af tilbuddet.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet arbejder målrettet med at styrke borgernes selvstændighed og med borgernes evne til at indgå i sociale relationer. Som led i selvstændiggørelsen tilbydes borgerne valgmuligheder i hverdagen og har mulighed for at lære at løse dagligdagens praktiske opgaver på egen hånd.

Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddet i høj grad støtter borgerne i at have en god kontakt med deres pårørende, ligesom borgerne støttes i at danne venskaber med hinanden.

Det vurderes endvidere, at tilbuddet i det omfang er muligt støtter borgerne i deltagelse i aktiviteter i det omgivende samfund.

Målgruppe, metode og resultater

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet benytter sig af relevante pædagogiske tilgange og metoder i forhold til målgruppens behov. Tilbuddet dokumenterer de omsorgsmæssige og pædagogiske bestræbelser, og der kommer positive resultater ud af indsatsen. Det pædagogiske arbejde tager afsæt i et humanistisk menneskesyn, hvor der er fokus på en neuropædagogisk og rehabiliterende tilgang. Der arbejdes relationspædagogisk og med en anerkendende tilgang, mentalisering, sanseintegration, livshistorier, motivation mv. og anvendes flere typer kommunikationsredskaber.

Socialtilsynet vurderer, at der er fokus på at tilrettelægge og organisere det pædagogiske arbejde således, at det tilgodeser borgerens udviklingspotentiale, støttebehov og funktionsniveau.

Socialtilsynet vurderer, at den pædagogiske indsats i en afdeling over en længere periode har været under pres. Socialtilsynet vil fremadrettet have særlig opmærksomhed på, hvorledes de igangværende ledelsesmæssige tiltag understøtter fundamentet og rammesætningen for den pædagogiske indsats og borgerens trivsel og støttebehov.

Socialtilsynet vurderer, også at tilbuddet har fokus på at samarbejde med alle relevante samarbejdspartnere for at imødekomme borgernes mål, trivsel og udvikling.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer at ledelsen på Vestbo samlet har gode og relevante kompetencer til at lede tilbuddet. Ledergruppen har både fokus på fortsat udvikling af egne kompetencer, medarbejdernes kompetencer og tilbuddets samlede kvalitet.

Det vurderes også, at tilbuddets ledelse driver tilbuddet på en faglig og økonomisk faglig forsvarlig vis og tilbuddets ledelse har fastlagt den strategiske udvikling.

Socialtilsyn Syd vurderer tillige, at Vestbo på nuværende tidspunkt mangler medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer til varetagelse af bl.a. medicinhåndtering og plejeopgaver. Tilbuddet vurderes i den forbindelse, at tilbuddet har fokus på at rekruttere fagligt kvalificeret medarbejdere.

Socialtilsyn Syd vurderer tillige, at tilbuddet arbejder med faste strukturer for faglig sparring og ekstern supervision, og disse redskaber bruges aktivt som et arbejdsredskab i hverdagen. Desuden efteruddannes medarbejderne i overensstemmelse med tilbuddets overordnede pædagogiske tilgang.

Socialtilsyn Syd vurderer endvidere, at tilbuddets personalegennemstrømning og sygefravær er sammenligneligt med lignende arbejdspladser, men tilbuddet har været påvirket af skift i medarbejdergruppen i forhold til brug af vikarer og midlertidige ansættelser.

Kompetencer

Socialtilsyn Syd vurderer, at Vestbos medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til arbejdet med målgruppen. Det vurderes desuden, at tilstedeværelsen af medarbejdere med de rette kompetencer understøttes både af tilbuddets ansættelsespolitik og efteruddannelsespolitik.

Det vurderes dog, at tilbuddet har ønske om ansættelse af flere social- og sundshedsassistenter til varetagelse af medicinhåndtering og plejeopgaver, da de sundhedsfaglige opgaver i tilbuddet er tiltagende.

Fysiske rammer

Socialtilsyn Syd vurderer, at Vestbos samlede fysiske rammer imødekommer borgernes behov, udvikling og trivsel i meget høj grad. Det vurderes, at borgerne er glade for både egne lejligheder, og de fleksible muligheder lejlighederne har for indretning, samt tilbuddets fællesarealer med mulighed for afslapning og hygge, og ligeledes tilpassede udearealer med mulighed for aktiviteter.

Socialtilsyn Syd vurderer også, at Vestbo i øjeblikket mærker, at borgerne tager større ejerskab over egne boliger, at anser dette som særledes positivt, da det viser tegn på trivsel og selvstædighed og opgør med tidligere boform.

Det vurderes samtidig, at borgernes boliger er indrettet personligt og forskelligt alt efter borgerne ønsker og behov, ligesom afdelingernes fællesarealer er indrettet forskelligt, primært med udgangspunkt i borgernes behov.

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på at borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt i forhold til beslutninger i eget liv, og tilbuddet støtter borgernes fysiske og mentale sundhed gennem flere forskellige tiltag.

Tilbuddet støtter desuden borgerne i deres brug af sundhedsydelser, og deltagelse i fysisk udfoldelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets omsorgsmæssige og pædagogiske bestræbelser er tilrettelagt på en måde, som forebygger, at borgerne udsættes for overgreb, ligesom anvendelse af fysisk magt søges forebygget, bl.a. via en konfliktnedtrappende tilgang og særligt tilrettelagte pædagogiske tilgange og metoder.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet fortsat ikke foretager den fornødne dokumentation af magtanvendelse i form af korrekt registrering og indberetning, herunder de til formålet udarbejdede skemaer.