Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Tilsynsrapport

Seneste tilsynsstatus

Godkendt

Tilsynet vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Publiceret den

21-02-2019

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 12 - 18.

 

Konklusionen på de enkelte temaer i kvalitetsmodellen

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i tilbuddet har mulighed for at deltage i uddannelse, beskæftigelse eller aktivitetstilbud, og at medarbejderne har fokus på at motivere borgerne til at deltage.

Det vurderes, at tilbuddet, i kraft af borgernes psykiske udfordringer, kun i mindre grad har succes med at motivere borgerne til at deltage i ekstern beskæftigelse. Det vurderes også at tilbuddet opstiller relevante mål for beskæftigelse i samarbejde med de borgere, som ikke deltager i ekstern beskæftigelse, og dermed er hjemme i deres bolig meget af tiden. Det vurderes, at disse borgere tilbydes relevant beskæftigelse i hjemmet/på tilbuddet.

Samlet set vurderes det, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer, at Guldregnen arbejder med at styrke borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Der opstilles mål for arbejdet med sociale kompetencer i borgernes handleplan, og borgerne indgår i forskellig grad i et socialt liv. Det vurderes i den forbindelse, at de mål der opstilles i forhold til borgernes deltagelse i et socialt liv tilpasses den enkelte borgers vanskeligheder. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet understøtter, at borgerne har den kontakt med deres familie, som de ønsker og kan profitere af.

Endelig vurderes det, at tilbuddet via deres tværfaglige indsats, dokumentation og opfølgning samlet set kan redegøre for, at borgerne indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov.

Målgruppe, metode og resultater

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet benytter sig af relevante pædagogiske tilgange i forhold til borgergruppens behov. Tilbuddet dokumenterer de pædagogiske og rehabiliterende bestræbelser, og der kommer positive resultater ud af indsatsen. Det pædagogiske arbejde er funderet i en flerfaglig og tværfaglig indsats, med fokus på relationen som den centrale byggesten, understøttet af bl.a. kognitive og miljøterapeutiske metoder.

Tilbuddet har med omorganisering af tilbuddets kontaktteams, til mere specialiserede teams, relevant fokus på at styrke og samle den socialpædagogiske og sundhedsfaglige indsats omkring borgergruppens forskelligartede støttebehov.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer, at den samlede ledelse har relevante og tværfaglige kompetencer, som imødekommer, at tilbuddet drift varetages forsvarligt og kompetent, og ved at have fokus på at implementere og gennemføre de forandringsprocesser som er iværksat, med et samtidigt fokus på målgruppens behov og hele organisationens trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad har fokus på nødvendigheden af sparring og supervision. Der afholdes sparringer både dagligt, ugentligt og månedligt, samt efter behov, inkluderet i dette er der fokus på sparring i forskelige fora, både tværfagligt og monofagligt. Samtidig afholdes der ekstern supervision ca. en gang hver tredje måned.

Det vurderes, at tilbuddets sygefravær og personalegennemstrømning er lavt.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har relevante kompetencer i forhold til arbejdet med målgruppen. Det vurderes også, at tilbuddet har påset, at medarbejderne er opdateret på de metoder og faglige tilgange der benyttes i tilbuddet, ligesom de tilbydes efteruddannelse og kurser i et passende omfang.

Det bemærkes endvidere, at tilbuddet på nuværende tidspunkt har en højere andel medarbejdere med en sundhedsfaglig baggrund end med en socialfaglig baggrund. Det vurderes i den forbindelse, at tilbuddets medarbejdere er dygtige til at arbejde tværfagligt og trække på hinandens kompetencer.

Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddet har fokus på indsatserne mellem længerende og midlertidige indsatser, samt fokus på målgruppens behov og tilbuddets metoder i forhold til indsatsen.

Fysiske rammer

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets fysiske rammer generelt støtter op om borgernes mulighed for trivsel og tryghed samt retten til et privatliv. Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets omgivelser, faciliteter og indretning fremstår i en god stand med fokus på borgernes individuelle behov og formålet med indsatsen.

Socialtilsyn Syd vurderer også, at de to boliger der stilles til rådighed for tilbuddets rehabiliteringstilbud, ved kortere ophold, bidrager til at understøtte borgernes udvikling og trivsel.

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at Guldregnen som en del af den rehabiliterende tilgang, har fokus på borgernes selv- og medbestemmelse, og på at respektere de beslutninger borgerne tager.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i forskellig grad trives i tilbuddet, og dette er samtidig begrundet i borgernes varierende og svingende problemstillinger, men som udgangspunkt understøtter tilbuddet borgerne i både at opnå mental og fysisk sundhed, så de trives bedst muligt i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt forebygger anvendelse af magt og forekomsten af overgreb gennem risikovurdering af borgerne og gennem brug af konfliktnedtrappende pædagogiske metoder.