Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Tilsynsrapport

Seneste tilsynsstatus

Godkendt

Tilsynet vedrører

Driftsorienteret tilsyn med et tilbud

Publiceret den

08-08-2019

Konklusionen for tilsynet på det samlede tilbud

Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 12 - 18.

 

Konklusionen på de enkelte temaer i kvalitetsmodellen

Uddannelse og beskæftigelse

Socialtilsynet vurderer, at Teglgårdshusets indsats afspejler tilbuddets målgruppe, som er karakteriseret ved borgere som har væsentlige udfordringer pga. deres psykiske tilstand og misbrugsproblematikker. En del af borgerne er længerevarende misbrugere, hvorfor det vurderes at være en udfordring at få borgerne i beskæftigelse/uddannelse/aktivitetstilbud, dog arbejder tilbuddet på vidt muligt på at inkluderes borgerne i samfundslivet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kun opstiller mål, når det er relevant for borgernes målsætning, og dette med henblik på borgernes funktionsniveau og ønsker. På nuværende tidspunkt er enkelte borgere visiteret til et §104 tilbud, men det vægtes også at tilbuddet har fokus på at motivere borgerne, hvis det vurderes relevant.

Selvstændighed og relationer

Socialtilsynet vurderer, at Teglgårdshuset har fokus på at udvikle borgernes selvstændighed og sociale relationer og med respekt for borgernes psykiske funktionsniveauer, hvor det kan være langvarige og små skridt der arbejdes med. Det ses ligeledes, at der er mål for selvstændighed og relationer i borgernes bestillinger.

Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddet i den pædagogiske indsats samarbejder med borgerne og sikrer, at borgerne er inddraget i både deres hverdag og omkring deres indsatsplan, i det omfang det er muligt efter borgernes ressourcer og behov.

Det vurderes ligeledes, at tilbuddet understøtter, at borgerne bibeholder og udvikler deres netværk i forhold til familie og venskaber.

Målgruppe, metode og resultater

Socialtilsynet vurderer, at Teglgårdshuset arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, som er karakteriseret ved borgere med svære psykiatriske lidelser og med et længerevarende aktivt misbrug. Det vurderes ligeledes, at tilbuddet arbejder med afsæt i relevante tilgange og metoder, som rehabilitering, den relationelle tilgang, kognitive metoder og miljøterapi. Det vurderes også, at tilbuddet individuelt tilpasser indsatsen/tilgange og metoder til den konkrete borger og vedkommendes visitationsgrundlag, ydelsespakke og problematikker.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet prioriterer og har fokus på at opstille relevante mål ud fra SMARTE-måls modellen, hvor borgerne bliver/forsøges inddraget, så indsatsen forbliver relevant for borgeren. Der reflekteres og dokumenteres løbende på borgernes ståsted og progression, og der evalueres én gang årligt med sagsbehandler.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet prioriterer samarbejde med relevante samarbejdspartnere for at imødekomme borgernes mål.

Organisation og ledelse

Socialtilsynet vurderer, at Teglgårdshuset er hensigtsmæssigt organiseret, og at tilbuddet har en kompetent ledelse, med relevant fokus på at understøtte og rammesætte tilbuddets faglige niveau og sikre en ansvarlig drift.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kontinuerligt anvender sparring og ekstern supervision, hvilket tilgodeser borgergruppen og dens kompleksitet.

Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddets sikkerhedsnormering dag-, aften- og nattetimerne også er bidragende til at borgerne imødekommes i dagligdagen og har mulighed for kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer. Ligesom at borgerne er indskrevet efter en tilpasset ydelsespakke, som imødekommer deres behov for støtte.

Kompetencer

Socialtilsynet vurderer, at Teglgårdshusets medarbejdere besidder relevante kompetencer og er efteruddannede i tilbuddets metoder. Det vurderes, at tilbuddets tværfaglige sammensætning, både sundhedsfagligt og pædagogisk, bidrager til at understøtte borgernes behov. Det vurderes tillige, at tilbuddet kontinuerligt har fokus på borgernes udviklingspotentialer, både i forhold til §108 og §107 indsatser. Det vurderes i den forbindelse, at tilbuddet i høj grad formår at tilrettelægge borgernes indsats individuelt og tilpasse metoder og tilgange, således borgeren både opnår livskvalitet, men også et miljø, hvor borgeren får ro på til at udvikle sig.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse er opmærksomme på at medarbejderne løbende bliver opkvalificeret for at kunne imødekommes borgernes behov.

Økonomi

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet og giver mulighed for den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen.

Vurderingen af om offentlige tilbud har en bæredygtig økonomi foretages primært med udgangspunkt i tilbuddenes budgetter. Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddenes budgetter, reglerne i rammeaftalen for Region Syddanmark, og det faktum at kommunale tilbud er oprettet ved politisk beslutning, og at kommunalbestyrelsen dermed er ansvarlige for at understøtte driften sandsynliggør, at offentlige tilbud er økonomisk bæredygtige.

Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemsigtigheden for de visiterende kommuner er tilstede i det omfang Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed herfor.

Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af det indsendte budget og, hvis relevant, retningslinjerne i rammeaftalen for Region Syddanmark, at være gennemsigtigt for Socialtilsyn Syd.

Fysiske rammer

Socialtilsynet vurderer, at Teglgårdshusets fysiske rammer i høj grad imødekommer borgernes behov og trivsel. Borgerne har egne torumslejligheder med eget tekøkken og badeværelse med vaskefaciliteter. Det vurderes, at borgerne profiterer af at være herre i eget hjem, som også er med til at borgerne tager ejerskab over boligen, som er med til at skabe udvikling og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fællesarealer indbyder til socialt samvær, hygge og afslapning.

Sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at Teglgårdshuset har fokus på borgernes sundhed og trivsel, og dette ud fra målgruppens forudsætninger. Det vurderes, at borgerne har selv- og medbestemmelse i huset, individuelt og kollektivt, som en prioriteret og naturlig del af den pædagogiske indsats.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samarbejder med relevante samarbejdspartnere for at imødekomme borgernes fysiske- og mentale sundhed og trivsel. Det vurderes, at tilbuddets ledelse og medarbejdere i høj grad har fokus på omgangstone, kultur og eventuelle konflikter i tilbuddet, således alle borgere opnår den bedst mulige trivsel i eget hjem.

Det vurderes også, at selvom borgerne har meget svære problematikker, så arbejdes der altid med motivationsarbejde i forhold til at få borgerne til vælge en sundere levevej.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet har fokus på at magtanvendelser, vold og overgreb videst muligt undgås og der benyttes konkrete redskaber, som konfliktnedtrappende dialog og risikovurderinger til at forebyggelse.

Det konstateres dog, at målgruppen kan have en meget uforudsigelig adfærd og reaktionsmønstre, samt borgerne kan have interne konflikter, hvorfor der er registret flere episoder med overgreb det seneste år, men det bemærkes positivt, at der ingen magtanvendelser har været. Det vurderes i den forbindelse, at tilbuddet benytter relevante strategier og støttefunktioner i de tilfælde, hvor borgernes konflikter er meget komplekse. Det vurderes også, at tilbuddet drager læring af de konkrete tilfælde af overgreb til forbedring af indsatsen.